Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | VZN č. 1/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce - návrh

Obecné zastupiteľstcvo obce Chotča v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach...

Zoznam aktualít