Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Chotča
Chotča 3, 090 21 Chotča

Telefón: +42154 742 27 74
E-mail: chotca@stonline.sk

Starosta: Ing. Jozef Seman

Zástupca: Vladimír Čač

Poslanci OZ:

Ing. Jozef Bujdoš

Vladimír Čač

Ján Čenger

Božena Drotárová

Ing.  Mária Mičková

PhDr. Štefan  Radačovský

Miroslav Slivka

Kontrolór: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zloženie  komisií  obecného  zastupiteľstva :

 1.  Komisia  finančno - stavebná a  správy majetku :

 • Ing. Jozef  Bujdoš     -  predseda komisie  
 • Ing. Mária  Mičková  -  členka komisie          
 • Božena  Drotárová   -  členka komisie

 2.   Komisia na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku

         a     životného  prostredia:

 • Ing. Mária Mičková            -   predsedníčka komisie  
 • PhDr. Štefan Radačovský  -   člen komisie          
 • Miroslav  Slivka                  -   člen komisie

 3.  Komisia pre školstvo, mládež, šport,  a kultúru :

 • Vladimír  Čač           -  predseda komisie
 • Božena  Drotárová   -  členka  komisie
 • Ján  Čenger              -  člen komisie

 4.  Komisia pre lesné hospodárstvo :

 • Ján  Čenger            - predseda komisie     
 • Vladimír  Čač        - člen komisie        
 • Miroslav  Slivka    -  člen komisie

P o v e r e n i e

poslancov obecného zastupiteľstva  konkrétnymi úlohami a osobnou zodpovednosťou

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Božena  Drotárová - starostlivosť o ženy, MŠ a ZŠ a zodpovednosť za činnosť na úseku kultúry

Vladimír  Čač - starostlivosť o mládež, požiarna ochrana v obci a   správa rímskokatolíckeho cintorína

Ján  Čenger - kontakt s kurátorskými zbormi a správcami rímskokatolíckej a gréckokalíckej cirkvi a starostlivosť o kaplnky v katastri obce

Miroslav   Slivka - starostlivosť o obecné lesy, kontakt s poľovníckym združením  Vysoká  hora ,rozvoj športu a správa gréckokatolíckeho cintorína

Ing. Mária  Mičková - prehlbovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami v obci a starostlivosť o Dom smútku

PhDr. Štefan  Radačovský - starostlivosť o komunálny odpad, riešenie likvidácie divokých  skládok  komunálneho odpadu, úprava verejných  priestranstiev  v obci

Bankové  spojenie : VUB  a. s.

Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000  2122 5612

Š K O L A:

tel. číslo: 54/ 742 2702    

Materská škola Chotča :  riaditeľka   -  Mgr. Dagmara  Hančáková  

Základná škola  Chotča  : riaditeľka    - Mgr. Ľubica  Bujdošová - 0949/ 614 214,   

     

Kompetencie:
Obec Chotča je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


Stavebný úrad a mzdová učtáreň  pre obec Chotča sú zriadené na:

Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnej  Olšave  so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7, 091 01 . 

Telefón: +421 54 4795 699 – stavebný úrad,  Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková

              regrutova@zoznam.sk

              petrickova.vlasta@centrum.sk

Telefón: +421 54 7422840 - mzdová učtáreň,   Mária Džupinová

 E-mail: marienka10000@gmail.com