Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/02/2019 Vypracovanie žiadosti na detské ihriska PhDr.Miroslav Turčan
400.00 €
3/2019 Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov NATUR-PACK a.s.
0.00 €
2/2019 Výchovno-vzdelávacia,záujmová činnosť detí Mesto Stropkov
2743.40 €
1/2019 Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny VMJ Production s.r.o.
31150.16 €
113/2018/2337 Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25000.00 €
18/2018 nájom nehnuteľnosti Rímskokatolicka farnosť Najsvätejšie Tela Pána
6.10 €
17/2018 Poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Obec Chotča
1200.00 €
16/2018 Poskytnutie NFP na rekonštrukciu Domu smútku Pôdohospodárska platobná agentúra
65052.80 €
15/2018 Riadenie projektu - externý manažment MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
14/2018 poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi - §50j UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
13/2018 KSB- úpravy plôch a priestranstiev Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
49313.23 €
12/2018 auditorské overenie správnosti s úplnosti RÚZ ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
11/2018 Poskytovanie služby zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s. r. o.
0.00 €
KRHZ-PO-2018/452-188 výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
14318.54 €
9/2018 Ťažba, prerezávka a približovanie drevnej hmoty Tomáš Jacečko
0.00 €
08/2018 kúpa pozemku o výmere 6,0 m2 z pôvodnej parcely KN C 21/2 Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
30.00 €
148 516 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
06/2018 Poskytovanie výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť Mesto Stropkov
1801.08 €
05/2018 kúpa spoluvlastníckeho podielu 1/2 nehnuteľnosti Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
95.00 €
4/2018 prenájom časti pozemku Obec Chotča
0.00 €
12/2018/MPO prechod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce v zmysle § 2d zákona č. 138/1991 Zb SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
02/2018 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Obec Chotča
0.00 €
18/39/50J/1 poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnavateľovi UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
18/2017 Dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
17/2017 Dohoda o aplikácií § 10 o pomoci v hmotnej núdzi UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
16/2017 poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Obec Chotča
1000.00 €
15/2017 Dom smútku - rekonštrukcia objektu Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX, s.r.o.
72183.90 €
9106322837 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
13/2017 Spracovanie projektovej dokumentácie - DS A3C s. r. o.
6767.00 €
12/2017 dočasné užívanie pozemku na parcele KN-E č.791 Obec Chotča
1200.00 €
9106322837 Dodávka plynu pre MŠ a ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
10/2017 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Chotča - vykurovanie, plynofikácia OPZ INŠTALCOMP, s. r. o.
28552.49 €
9/2017 Monografia obce Chotča Mgr. Ľuboslav Šmajda
0.00 €
8/2017 ťažba dreva v obecných lesoch TY a JA
0.00 €
7/2017 Zastávkový pruh v obci Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
9336.17 €
06/2017 odber biologicky rozložiteľného kuchyn. odpadu JRK Waste Management s. r. o.
11.50 €
05/2017 dodanie el. kompostovacieho zariadenia JRK Waste Management s. r. o.
1380.00 €
04/2017 poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Mesto Stropkov
1900.80 €
03/2017 Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
02/2017 realizácia činnosti prostredníctvom občanov v HN UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
1/2017 Poskytovanie služby systémovej podpory TOPSET Soluionxs s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1/2016 Pripojenie obecného úradu do informačného sytému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
1.00 €
14/2016 kúpa osobného motorového vozidla Stanislava Palkociová Autobazar AUTO-HAND
3900.00 €
13/2016 Predaj nákladného prívesu Obec Chotča
300.00 €
12/2016 audítorské overenie riadnej ročnej účtovnej závierky ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
11/2016 prenájom nebytových priestorov Obec Chotča
1.00 €
10/2016 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu H+EKO,spol. s r.o. Košice
0.00 €
09/2016 - VMI0731201505 Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
8/2016 Ťažba dreva TY a JA
0.00 €
07/2016 Kúpa pozemku od podielového spoluvlastníka Oľga Bujdošová
924.75 €
0116-PRB/2015/Z záložné právo Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
0.00 €
05/2016 Výkop hrobu Jozef Fiľarský Kamenárske práce
0.00 €
04/2016 Poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti Mesto Stropkov
1695.10 €
ZLP-2016-0443 / 03/2016 Vymedzenie pravných vzťahov medzi Používateľom a Poskytovateľom DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
15/39/010/42 Realizácia činnosti občanov v hmotnej núdzi UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
15/39/012/97 Povinnosť účastníkov dohody pri výkone MOS UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
0117 - PRB/2015 Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
19500.00 €
0116-PRB/2016 poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
186460.00 €
25/2015 prenájom zariadenia - LED žiarovka Východoslovenská energetika , a. s.
0.00 €
24/2015 poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Mesto Stropkov
693.00 €
23/2015 prevod vlastníctva bytu Obec Chotča
0.00 €
22/2015 prevod vlastníctva bytu Obec Chotča
0.00 €
21/2015 prevod vlastníctva bytu Obec Chotča
0.00 €
20/2015 prevod vlastníctva bytu Obec Chotča
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS Dátového centra obci Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
ZLP - 2015 - 0052/OPIS Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
700/309/2015 Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru Štátny fond rozvoja bývania
435070.00 €
700/309/2015 Zriadenie záložného práva pre stavby a pozemky Štátny fond rozvoja bývania
621541.17 €
Dodatok č.2/2015 Zmluva o prevode nehnuteľnosti - bytovky č.189 a 190 Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
14/2015 Ťažba dreva TY a JA
13.00 €
13/2015 Tepelná izolácia stropu učebne ZŠ Viktor Bujdoš
1457.10 €
12/2015 audítorske overenie RÚZ za rok 2014 ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
108011 08U01 Poskytnutie podpory formou dotácie Environmentálny fond
150000.00 €
11/2015 Vykonávanie služby spočívajúcu v ťažbe dreva ARTURAS
0.00 €
10/2015 Predaj nákladného motorového vozidla na ND Obec Chotča
1000.00 €
09/2015 Vykonávanie činnosti PZS Ing. Branislav Duleba
15.00 €
08/2015 Usmerňovanie pri prevádzkovaní pohrebísk Milan Groško - MGP
50.00 €
07/2015 Výpožička komposterov SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
0.00 €
06/2015 evidencia pohrebísk Milan Groško - MGP
290.00 €
05/2015 Dodávka pitnej vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
04/2015 Vytvorenie webstránky obce webex media, s. r. o.
348.00 €
03/2015 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
02/2015 Pracovná činnosť občanov v hmotnej núdzi UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
01/2015 aktivačná činnosť formou malých obecných služieb UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
SPP - distribúcia : Zmluva o údržbe a opravach PZ č.ZoÚaO - 29/2014/RCV z 18.07.2014
2x6 b. j. sup.č. 189 a sup. č. 190 - STL - plynovod a 2x STL plynová prípojka
(107.98 kb)
PD Ondava Stropkov: Kúpna zmluva č. 1/2014 o prevode nehnuteľnosti z 03.07.2014
2x6 b.j. sup. č. 189, sup. č.190 a ich príslušenstva k stavbám
(3881.78 kb)
ŠFRB Bratislava : Záložná zmluva č. 711/727/2013 z 11.07.2014
záložné právo pre b. j. : sup. č.187 a sup. č.188
(1926.43 kb)
SPP - distribúcia : Zmluva o nájme plynárenského zariadenia z 22.07.2014
2 x 6 b.j. - prenájom PZ : STL plynovod a 2 x STL plynová prípojka
(141.87 kb)
PD Ondava Stropkov :Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2013 z 13.02.2014
kúpa 2 x 6 bytová jednotka (blok A a blok B) a ich príslušenstva k stavbám
(3086.74 kb)
MDVaRR Bratislava: Založná zmluva z 14.01.2014
založená nehnuteľnosť - 2 x 7 bytová jednotka
(1495.17 kb)
SLSP Bratislava : Zmluva o učte Komunál z 28.10.2013
Zmena SPORO business na bankový produkt Komunal
(1286.51 kb)
PD Ondava Stropkov: Zmluva o nájme pozemku z 30.04.2013
nájom pozemkov pre výstavbu 2 x 6 b.j. a ich TV
(1505.38 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme nehnuteľnosti z 15.12.2012
nájom stavby: 7-b.j. sup. č. 187, 7- b.j. sup. č. 188 a ich príslušenstvo
(1620.31 kb)
PD Ondava Stropkov :Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti z 02.01.2013
7 - b. j. sup. č. 187 a 7 - b. j. sup. č. 188 a príslušenstvo k stavbám
(1769 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme pozemku z 13.04.2012
nájom pozemku pre stavbu 2 x 7 b.j. a TV pre 2 x 7 b. j.
(1462.62 kb)
(418.15 kb)
Kúpná zmluva č.02 2012 - o prevode nehnuteľnosti
predaj pozemku pre Ľ. Sekeľa a M. Sekeľovú - KZ z 16.08.2012
(1423.12 kb)
VVS, a. s. Košice - Dodatok č.1 k Zmluve č. 70 - 0000 28315 PO 2010
Nové odberné miesta pre bytové jednotky - Vodovodná prípojka
(1115.82 kb)
(1515.67 kb)
SPP - distribucia a. s. Bratislava
Zmluva o nájme plynového zariadenia z 14.11.2011
(2568.37 kb)