Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vytvorenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Základná škola
0.00 €
Poskytnutie dotácie na "Detské ihrisko Chotča" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3500.00 €
Poskytnutie dotácie pre Dhz Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Vypracovanie žiadosti na detské ihriska Odb.: Obec Chotča
Dod.: PhDr.Miroslav Turčan
400.00 €
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Výchovno-vzdelávacia,záujmová činnosť detí Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
2743.40 €
Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
31150.16 €
Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25000.00 €
nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Rímskokatolicka farnosť Najsvätejšie Tela Pána
6.10 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť sv.Petra a Pavla
Dod.: Obec Chotča
1200.00 €
Poskytnutie NFP na rekonštrukciu Domu smútku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
65052.80 €
Riadenie projektu - externý manažment Odb.: Obec Chotča
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi - §50j Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
KSB- úpravy plôch a priestranstiev Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
49313.23 €
auditorské overenie správnosti s úplnosti RÚZ Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
Poskytovanie služby zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Odb.: Obec Chotča
Dod.: GDPR Slovakia s. r. o.
0.00 €
výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
14318.54 €
Ťažba, prerezávka a približovanie drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: Tomáš Jacečko
0.00 €
kúpa pozemku o výmere 6,0 m2 z pôvodnej parcely KN C 21/2 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
30.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Poskytovanie výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1801.08 €
kúpa spoluvlastníckeho podielu 1/2 nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
95.00 €
prenájom časti pozemku Odb.: O2 Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prechod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce v zmysle § 2d zákona č. 138/1991 Zb Odb.: Obec Chotča
Dod.: SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Natur-Pack, a. s.
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnavateľovi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Dohoda o aplikácií § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána
Dod.: Obec Chotča
1000.00 €
Dom smútku - rekonštrukcia objektu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX, s.r.o.
72183.90 €
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie - DS Odb.: Obec Chotča
Dod.: A3C s. r. o.
6767.00 €
dočasné užívanie pozemku na parcele KN-E č.791 Odb.: O2 Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
1200.00 €
Dodávka plynu pre MŠ a ZŠ Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Chotča - vykurovanie, plynofikácia OPZ Odb.: Obec Chotča
Dod.: INŠTALCOMP, s. r. o.
28552.49 €
Monografia obce Chotča Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mgr. Ľuboslav Šmajda
0.00 €
ťažba dreva v obecných lesoch Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
0.00 €
Zastávkový pruh v obci Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
9336.17 €
odber biologicky rozložiteľného kuchyn. odpadu Odb.: Obec Chotča
Dod.: JRK Waste Management s. r. o.
11.50 €
dodanie el. kompostovacieho zariadenia Odb.: Obec Chotča
Dod.: JRK Waste Management s. r. o.
1380.00 €
poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1900.80 €
Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
realizácia činnosti prostredníctvom občanov v HN Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Poskytovanie služby systémovej podpory Odb.: Obec Chotča
Dod.: TOPSET Soluionxs s.r.o.
0.00 €
Pripojenie obecného úradu do informačného sytému Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
1.00 €
kúpa osobného motorového vozidla Odb.: Obec Chotča
Dod.: Stanislava Palkociová Autobazar AUTO-HAND
3900.00 €
Predaj nákladného prívesu Odb.: Lucjan Lodziňski
Dod.: Obec Chotča
300.00 €
audítorské overenie riadnej ročnej účtovnej závierky Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: VOSPOL, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
1.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Chotča
Dod.: H+EKO,spol. s r.o. Košice
0.00 €
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
Ťažba dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
0.00 €
Kúpa pozemku od podielového spoluvlastníka Odb.: Obec Chotča
Dod.: Oľga Bujdošová
924.75 €
záložné právo Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
0.00 €
Výkop hrobu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jozef Fiľarský Kamenárske práce
0.00 €
Poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1695.10 €
Vymedzenie pravných vzťahov medzi Používateľom a Poskytovateľom Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Realizácia činnosti občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Povinnosť účastníkov dohody pri výkone MOS Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
19500.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
186460.00 €
prenájom zariadenia - LED žiarovka Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská energetika , a. s.
0.00 €
poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
693.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Ján Barvirčák
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Rastislav Hančák
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Nikolaj Jarmoljuk
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Jozef Mulík
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
435070.00 €
Zriadenie záložného práva pre stavby a pozemky Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
621541.17 €
Zmluva o prevode nehnuteľnosti - bytovky č.189 a 190 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Ťažba dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
13.00 €
Tepelná izolácia stropu učebne ZŠ Odb.: Obec Chotča
Dod.: Viktor Bujdoš
1457.10 €
audítorske overenie RÚZ za rok 2014 Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Vykonávanie služby spočívajúcu v ťažbe dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: ARTURAS
0.00 €
Predaj nákladného motorového vozidla na ND Odb.: Marek LEHET
Dod.: Obec Chotča
1000.00 €
Vykonávanie činnosti PZS Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ing. Branislav Duleba
15.00 €
Usmerňovanie pri prevádzkovaní pohrebísk Odb.: Obec Chotča
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Výpožička komposterov Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
0.00 €
evidencia pohrebísk Odb.: Obec Chotča
Dod.: Milan Groško - MGP
290.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Chotča
Dod.: webex media, s. r. o.
348.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Pracovná činnosť občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
aktivačná činnosť formou malých obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
SPP - distribúcia : Zmluva o údržbe a opravach PZ č.ZoÚaO - 29/2014/RCV z 18.07.2014
2x6 b. j. sup.č. 189 a sup. č. 190 - STL - plynovod a 2x STL plynová prípojka
(107.98 kb)
PD Ondava Stropkov: Kúpna zmluva č. 1/2014 o prevode nehnuteľnosti z 03.07.2014
2x6 b.j. sup. č. 189, sup. č.190 a ich príslušenstva k stavbám
(3881.78 kb)
ŠFRB Bratislava : Záložná zmluva č. 711/727/2013 z 11.07.2014
záložné právo pre b. j. : sup. č.187 a sup. č.188
(1926.43 kb)
SPP - distribúcia : Zmluva o nájme plynárenského zariadenia z 22.07.2014
2 x 6 b.j. - prenájom PZ : STL plynovod a 2 x STL plynová prípojka
(141.87 kb)
PD Ondava Stropkov :Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2013 z 13.02.2014
kúpa 2 x 6 bytová jednotka (blok A a blok B) a ich príslušenstva k stavbám
(3086.74 kb)
MDVaRR Bratislava: Založná zmluva z 14.01.2014
založená nehnuteľnosť - 2 x 7 bytová jednotka
(1495.17 kb)
SLSP Bratislava : Zmluva o učte Komunál z 28.10.2013
Zmena SPORO business na bankový produkt Komunal
(1286.51 kb)
PD Ondava Stropkov: Zmluva o nájme pozemku z 30.04.2013
nájom pozemkov pre výstavbu 2 x 6 b.j. a ich TV
(1505.38 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme nehnuteľnosti z 15.12.2012
nájom stavby: 7-b.j. sup. č. 187, 7- b.j. sup. č. 188 a ich príslušenstvo
(1620.31 kb)
PD Ondava Stropkov :Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti z 02.01.2013
7 - b. j. sup. č. 187 a 7 - b. j. sup. č. 188 a príslušenstvo k stavbám
(1769 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme pozemku z 13.04.2012
nájom pozemku pre stavbu 2 x 7 b.j. a TV pre 2 x 7 b. j.
(1462.62 kb)
(418.15 kb)
Kúpná zmluva č.02 2012 - o prevode nehnuteľnosti
predaj pozemku pre Ľ. Sekeľa a M. Sekeľovú - KZ z 16.08.2012
(1423.12 kb)
VVS, a. s. Košice - Dodatok č.1 k Zmluve č. 70 - 0000 28315 PO 2010
Nové odberné miesta pre bytové jednotky - Vodovodná prípojka
(1115.82 kb)
(1515.67 kb)
SPP - distribucia a. s. Bratislava
Zmluva o nájme plynového zariadenia z 14.11.2011
(2568.37 kb)