Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontrola a čistenie komínov

 27.08.2015

Vážení občania,

v súvislosti s blížiacou sa vykurovacou sezónou je možnosť dať si spraviť kontrolu a čistenie komína cestou odborne spôsobilej osoby.

Kontakt:  Štefan   BEDNÁRIK - mob. č. 0949 295 969

 

Komíny ako súčasť bývania majú omnoho dôležitejšiu úlohu ako sa môže zdať. Starostlivosť o ich bezchybný stav nie je len potrebný, ale povinný, čo nariaďuje priamo zákon.

Tak ako radiátory, kotly a ďalšie zariadenia slúžiace ako súčasť kompletného vykurovacieho systému, aj komíny potrebujú pravidelnú údržbu. Zodpovedná starostlivosť o ich stav sa vždy považovala za správny krok smerom k bezpečnému fungovaniu domácnosti. Rozhodnutie majiteľa nehnuteľnosti dať spraviť revíziu a následné čistenie komína je uvážené a nutnosť tohto opatrenia je dokonca súčasťou znenia zákona.

Povinnosť vyplýva z legislatívy

Celej oblasti údržby a revízie komínov sa venuje aj naša legislatíva a táto problematika je zahrnutá vo viacerých zákonoch. Dôvodom, pre ktorý sú komíny vnímané ako dôležitá súčasť nehnuteľností vyžadujúca pravidelné revízie a opatrenia zabezpečujúce dôkladné čistenie, je ich ochranná funkcia. Presné definície toho, čo má majiteľ zabezpečiť, vykonať a nechať skontrolovať sú zahrnuté v jednotlivých zákonoch a vyhláške. Tie sa vyjadrujú k povinným krokom vlastníkov komínov a sú priamo určené pre všetky nehnuteľnosti využívajúce komín a dymovodné systémy, takže žiadny majiteľ sa nemôže vyhovoriť na nejakú výnimku.

Zákony a vyhláška poskytujúca jednotlivé definície :

Vyhláška 401 z roku 2007 – Táto vyhláška ustanovuje lehoty kontroly a čistenia komína.

a) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

1.) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
2.) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína bez vložky pripojené spotrebiče na plynné palivá
3.) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína s vložkou pripojené spotrebiče na plynné palivá

b) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

1.) raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
2.) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Zákon č.17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov – Cieľom tohto zákona bolo od roku 2008 ustanoviť pravidelné kontroly systémov, do ktorých patrí aj komín a iné dymovody.

Súčasťou zákona je povinnosť dať vykonať revíziu spôsobilej osobe a držať sa týchto nariadení :

a) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly
b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi
c) pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi

Oprávnené osoby vykonajú čistenie za 33€, no taxa môže byť vyššia v závislosti od úkonu.

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi – V tomto zákone nájdeme zahrnuté podmienky na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, pod čo spadajú aj povinnosti zabezpečiť čistenie komína a vykonať kontrolu a jeho preskúšanie spôsobilými osobami ešte pred jeho pripojením na spotrebič.

Nakoľko komíny nie sú len nástrojmi na odvádzanie dymu vznikajúceho pri vykurovaní, ale slúžia aj na ochranu obyvateľov pred škodlivinami a požiarom, legislatíva im venovala dostatočnú pozornosť a nariadenia na pravidelnú starostlivosť uviedla do praxe pomocou zákonných nariadení. Celkovo sa to dá považovať za dobrý krok, ktorý donúti obyvateľov k uskutočneniu kontroly a čistenia s cieľom mať bezpečnejší komín v lepšom stave.


Zoznam aktualít: