Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na funkciu lesného hospodára obce

 02.02.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie lesného 

odborného hospodára obce Chotča.

Kvalifikačné predpoklady, zoznam dokladov ktoré predkladá kandidát do výberového konania :

- prihláška do výberového konania 

- platné osvedčenie na Odborného lesného hospodára 

- prax minimálne 5 rokov v lesníckych činnostiach

- praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činnosti s povinosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 zákona č.326/2005 po dosiahnutí príslušného vzdelania. 

- profesionálny životopis 

- fotokópia dokladu o najvýššom dosiahnutom vzdelaní

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a dokladov

Dátum a miesto podania žiadosti :

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.2.2019 do 12:00 hod. na adresu: Obec Chotča, Chotča 3, 09021 s označením obálky : Neotvárať - ,, Výberové konanie - odborný lesný hospodár. "

Dokumenty je potrebné doručiť osobne alebo poštovou prepravou.

Termín a miesto výberového konania sa stanovuje  na 01.03.2019 o 17:00 hod. na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Pozvánka na výberové konanie sa jednotlivým uchádzačom nebude zasielať.

V Chotči 01.02.2019


1 2 3 4 >