SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Poľovnícke združenie

História a súčasnosť poľovníckého združenia Vysoká hora Chotča

18. decembra 1947 Ústavodarne národné zhromaždenie Československa schválilo zákon o poľovníctve číslo 225/1947 Zb.. Tento zákon zjednotil právo poľovníctva na území celej Československej republiky. Vydaním tohto zákona sa umožnil výkon práva poľovníctva občanom, ktorí mali záujem o prírodu, ochranu zveri a rozvoj poľovníctva. V tomto období sa začína poľovníctvo aj v obci Chotča. Medzi prvých poľovníkov patrili Ján Melník, Michal Baran a Štefan Gima st., ktorí sa poľovníctvu venovali až do svojej smrti. Neskoršie sa poľovníkmi stali Jozef  Kaščák a Vasiľ Krivka, tí však boli poľovníkmi veľmi krátko.

Zákon číslo 225/1947 Zb. výkon práva poľovníctva viazal ešte na vlastníctvo poľovných pozemkov a poľovníci vykonávali právo poľovníctva v katastri svojej obce. Po roku 1948 začali vznikať v rámci jednotlivých okresov poľovnícke spoločnosti, ako súčasť Československého poľovníckeho zväzu. 1. marca 1962 bol schválený nový zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb., ktorý oddelil právo poľovníctva od vlastníctva poľovných pozemkov. Na základe tohto zákona v roku 1964 vzniklo v obci Chotča prvé poľovnícke združenie s názvom Buková hôrka s výmerou 2640 ha. Časť poľovníkov bola z obce Chotča – Ján Melník, Michal Baran, Štefan Gima st., Ján Vorobeľ, časť z Oľšavky – Ján Čuma st. a zo Stropkova – Jozef Bedroň, Ladislav Tarbaj, Jozef Iľkiv, Karol Kobák a František Rusnák. Neskôr sa stali členmi Ján Mušinský, Štefan Gima ml. a Jozef Gostič. Predsedom poľovníckeho združenia bol Jozef Bedroň, poľovníckym hospodárom Ladislav Tarbaj a tajomníkom Ján Vorobeľ. Poľovnícke združenie Buková hôrka poľovnícku činnosť vykonávalo v katastri obce Chotča, Vyškovce, Vislava a Oľšavka. Koncom roka 1969 po určitých nezhodách, oddelením sa poľovníkov z Chotče a  z Oľšavky vzniklo nové poľovnícke združenie pod názvom Ščob Chotča. Novovytvorený poľovný revír mal výmeru 3890 ha a zahŕňal poľovnícke pozemky obce Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Staškovce, Nižná Vladiča, Vyšná Vladiča, Suchá a časť obce Bukovce. Za predsedu poľovníckeho združenia bol zvolený Štefan Gima ml., za poľovníckeho hospodára Ján Vorobeľ a neskôr Ján Čuma ml. Hneď po vzniku poľovníckeho združenia sa jeho členmi stali Andrej Bujdoš, Ján Čuma ml. a  Ján Kušnír. V roku 1978 sa členkou poľovníckeho združenia stala Alžbeta Gimová, ktorá bola v tom čase jedinou ženou v okrese vykonávajúcou právo poľovníctva. Postupne pribúdali ďalší poľovníci z Chotče, Staškoviec, Gribova, Kožuchoviec a Vislavy.  Poľovnícke združenie Ščob Chotča malo 32 členov.

V súvislosti so spoločenskými a politickými zmenami v roku 1989 vo vtedajšom Československu prešlo aj poľovníctvo určitými zmenami. Snaha poľovníkov bola, aby výkon práva poľovníctva mohli realizovať v katastri obce kde bývajú. Práve z tohto dôvodu došlo k rozdeleniu poľovníckeho združenia Ščob Chotča na dve poľovnícke združenia, Vysoká hora Chotča a Dolina Oľšavka. Poľovný revír Vysoká hora bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu vo Svidníku 17.11.1993. Tvorili ho poľovné pozemky katastra obce Chotča, Vyškovce, Vislava, časť katastra obce Bukovce a Breznička.

Ustanovujúca členská schôdza poľovníckeho združenia Vysoká hora Chotča sa konala vo februári 1994 v priestoroch kultúrno-správnej budovy obce Chotča, na ktorú boli pozvaní všetci poľovníci, ktorí bývali v obciach, ktorých poľovné pozemky tvorili poľovný revír. Rokovania sa zúčastnilo 40 poľovníkov, ktorí jednomyseľne podporili vznik  poľovníckeho združenia Vysoká hora Chotča a všetci sa stali jeho členmi. Po schválení vzniku poľovníckeho združenia, členská schôdza zvolila výbor. Za predsedu bol zvolený RSDr. Štefan Gima, za poľovníckeho hospodára Jozef Onduško st. a ďalší členovia výboru – Andrej Bujdoš, Jozef Gima, Štefan Hudák st., Ján Otrošina ml. a Ján Sakara. Výbor bol členskou schôdzou jednomyseľne zvolený. Postupne sa menilo aj zloženie výboru poľovníckeho združenia. Z výboru odišiel Jozef Onduško st. a rozhodnutím Obvodného lesného úradu Stropkov z 25.5.2005 sa poľovníckym hospodárom stal Milan Haňak st.. Jana Sakaru, ktorý vykonával funkciu finančného hospodára  nahradil  Alojz Chvastaš, namiesto Štefana Hudáka st. bol za tajomníka poľovníckeho združenia zvolený Ing. Róbert Babinský, z výboru ďalej odišli Ján Otrošina ml., Jozef Gima, Andrej Bujdoš a neskôr aj Alojz Chvastaš. V súčasnom období výbor poľovníckeho združenia Vysoká hora Chotča pracuje v zložení: RSDr. Štefan Gima - predseda, Milan Haňak st. - poľovnícky hospodár, Ing. Róbert Babinský – tajomník, Pavol Mušinský – finančný hospodár, Ladislav Hamarčák – strelecký referent, Jozef Hudák – kynologický referent, Dušan Otrošina – osvetový a brigádnicky referent.

Poľovný revír Vysoká hora Chotča ma výmeru 2830 ha, z toho 1280 ha lesná plocha, 1233 ha poľnohospodárska pôda, 317 ha ostatné plochy a nachádza sa v poľovnej oblasti Nízke Beskydy, podoblasť Habura v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Poľovnú zver tu zastupuje najmä diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný ale aj vlk dravý, rys ostrovid, líška, kuna lesná, kuna skalná, jazvec lesný, jarabica, bažant a kačica divá.

Poľovný revír je zaradený do III. bonitnej triedy s nasledovným normovaným kmeňovým stavom zvery (NKS).

Jelenia zver:

 • NKS – 29 ks, pomer pohlavia 1:1
 • jeleň – 11 ks, z toho I. veková trieda – 3 ks
 • II. veková trieda – 3 ks
 • III. veková trieda – 3 ks
 • IV. veková trieda – 2 ks
 • jelenica - 12 ks
 • jelenča - 6 ks

Srnčia zver:

 • NKS – 59 ks, pomer pohlavia 1:1
 • srnec – 23 ks, z toho I. veková trieda –   5ks
 • II. veková trieda – 12 ks
 • III. veková trieda – 6 ks
 • srna – 24 ks
 • srnča – 12 ks

Diviačia zver:

 • NKS – 16 ks, pomer pohlavia 1:1
 • diviak kanec – 3 ks
 • diviačica – 4ks
 • lanštiak – 4 ks
 • diviača – 5ks

S potešením môžeme konštatovať, že dôslednou starostlivosťou o zver a selektívnym zásahom do lovu zveri sú v poľovnom revíri stavy zveri vyššie než normované.

Poľovnícke združenie Vysoká hora má v súčasností 35 členov. Každý člen má absolvované základné skúšky z poľovníctva, dvaja členovia – Ing. Róbert Babinský a Milan Haňak st. absolvovali vyššie odborné poľovnícke skúšky a dvaja – RSDr. Štefan Gima a Jozef Onduško st. skúšky poľovníckych hospodárov. Okrem týchto skúšok všetci poľovníci absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti na držanie poľovníckej zbrane pre účely výkonu práva poľovníctva. Prvým členom, ktorý absolvoval skúšku z poľovníctva bol Štefan Gima st. a vykonal ju v roku 1947 v Medzilaborciach.

Okrem práce v poľovníckom združení sa niektorí členovia angažujú aj na úrovni okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu (OkO SPZ), Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a Slovenskej poľovníckej komory (SPK). RSDr. Štefan Gima od roku 1972 je členom predstavenstva OkO SPZ, kde vykonával funkciu podpredsedu a posledných 12 rokov funkciu predsedu OkO SPZ a Obvodnej poľovníckej komory (OPK). Do roku 1990 bol dve volebné obdobia (volebné obdobie je 5-ročné) členom Ústredného výboru SPZ, po roku 1990 dve volebné obdobia členom Rady SPZ, ktorej je členov aj v súčasnosti a jedno volebné obdobie členom Dozornej rady SPK. Milan Haňak st. je už druhé volebné obdobie členom Dozornej rady OPK, v súčasnom období je predseda Dozornej rady OkO SPZ a taktiež členom hodnotiteľskej komisie trofejí pri OkO SPZ.  Ing. Róbert Babinský je dlhoročným členom hodnotiteľskej komisie trofejí pri OkO SPZ. Andrej Bujdoš pracoval v poľovníckej komisii pri OkO SPZ a Jozef Onduško st., bol členom hodnotiteľskej komisie trofejí pri OkO SPZ.

Za aktívnu prácu v poľovníckom združení, v okresnej organizácii SPZ,  v SPZ a SPK mnohí členovia boli aj ocenení: RSDr. Štefan Gima – bronzová medaila, strieborná medaila, zlatá medaila, medaila sv. Huberta, medaila za vernosť a najvyššie poľovnícke vyznamenanie Zlatý kamzík; Milan Haňak st. – bronzová medaila, strieborná medaila; Andrej Bujdoš – bronzová medaila, strieborná medaila; Jozef Onduško st. – bronzová medaila, strieborná medaila; Ing. Róbert Babinský – bronzová medaila, strieborná medaila; Michal Modrák – bronzová medaila, strieborná medaila; Jozef Gima – bronzová medaila; Štefan Hudák st. – bronzová medaila; Štefan Hudák ml. – bronzová medaila; Jozef Hudák – bronzová medaila; Alojz Chvastaš – bronzová medaila; Dušan Otrošina – bronzová medaila; Ján Sakara – bronzová medaila; Ladislav Hamarčák – bronzova medaila.

Hlavným poslaním činnosti poľovníckeho združenia  je zachovanie, zveľaďovanie a ochrana  zveri. Odbornými selektívnymi zásahmi je vykonávaná regulácia početnosti zveri a skvalitňovanie jej genofondu, čím napomáhame samoregulačnej schopnosti ekosystému prírody. Pozornosť venujeme aj zachovaniu tradícii, poľovníckej etiky a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov. Mimoriadnu pozornosť venujeme starostlivosti o zver, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom kŕmnych zariadení, Pre jeleniu a srnčiu zver je vybudovaných 15 kŕmidiel na objemové krmivo, 15 kŕmidiel na jadrové krmivo a 41 solísk. Pre diviačiu zver 6 kŕmidiel a 6 krmovísk. Okrem toho máme na prikrmovanie  2 veľké  kŕmne linky, 2 políčka a 49 posedov  na pozorovanie a lov zveri, z toho 8 mobilných. Všetky poľovnícke zariadenia boli zhotovené brigádnicky, členmi poľovníckeho združenia. Na prikrmovanie zveri ročne je potrebné 14 310 kg objemového krmiva, 4764 kg jadrového krmiva a 180 kg soli. Všetky náklady spojené so starostlivosťou o zver si poľovnícke združenie financuje z vlastných zdrojov, ktoré tvoria členské príspevky a financie získané za odpredaj diviny.

Neoddeliteľnou súčasťou poľovníckej činnosti je kynologická a strelecká činnosť. Počet poľovne upotrebiteľných psov stanovuje Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, zohľadňujúc veľkosť poľovného revíru, zastúpenie jednotlivých druhov zveri a normované kmeňové stavy.  Poľovnícke združenie má 9 upotrebiteľných psov a 3 ďalšie psy sa na skúšky pripravujú. V rámci streleckej činnosti sa poľovníci pravidelne zúčastňujú povinných kontrolných strelieb z brokovej a malokalibrovej zbrane. Poľovníci Ladislav Hamarčák, Imrich Hamarčák, Marek Mižov, Lukáš Slivka, Milan Haňak ml. sa zúčastňujú okresnej súťaže v streľbe na asfaltové terče a memoriálu Ing. Karola Špilára.

Poľovnícke združenie úzko spolupracuje s Obecným úradom v Chotči, Vislave a vo Vyškovciach. Spolu sa podieľame na organizovaní rôznych podujatí a akcií. Medzi najvýznamnejšie patria obecné plesy, slávnosti sv. Huberta a športové dní.

Pri plnení úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o poľovníctve č. 247/2009 Z.z., stanov Slovenskej poľovníckej komory, stanov Slovenského poľovníckeho zväzu, stanov poľovníckeho združenia a úloh ukladanými štátnymi orgánmi na úseku poľovníctva, nezabúdame ani na tých členov, ktorí už medzi nami nie sú. Každý rok začiatkom novembra pred prvou spoločnou poľovačkou  si pri hrobe zosnulých poľovníkov uctíme ich pamiatku zapálením sviečky. Medzi nami už nie sú: Michal Baran, Ján Melník, Štefan Gima st.,  Michal Bujdoš, Jaroslav Bujdoš, PhDr. Štefan Mičko, František Jobko, Ján Vorobeľ,  Ján Otrošina ml., Ján Mušinský, Marek Onduško, Štefan Gojdič, Miroslav Otrošina, Ján Otrošina st. a Ján Vavrek.

V súčasnom období členmi poľovníckeho združenia Vysoká hora sú: MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH; Ing. Róbert Babinský, Milan Beľak, Andrej Bujdoš, Jozef Gima, RSDr. Štefan Gima, Ing. Imrich Hamarčák, Ladislav Hamarčák, Kamil Haňak, Milan Haňak ml., Milan Haňak st., Jozef Hudák, Štefan Hudák ml., Štefan Hudák st., Marek Hurný, Alojz Chvastaš, Pavel Koropčák, Stanislav Madej, Marek Mižov, Michal Modrak, Pavol Mušinský, Branislav Onduško, MUDr. Jozef Onduško, Jozef Onduško, Dušan Otrošina, Erik Otrošina, Ján Otrošina, Juraj Otrošina, Ján Sakara, Milan Sekeľ, Jozef Slivka ml., Jozef Slivka st., Lukáš Slivka, Jozef Zeleňák, Ing. Martin Zeleňák.

Chotča, 24.augusta 2018 

Spracoval: Dr. Štefan Gima, predseda poľovníckeho združenia Vysoká hora Chotča

Druhú augustovú nedeľu t. j. 9. augusta 2015  poľovníci poľovníckeho združenia Vysoká Hora slávnostným sprievodom s uloveným srncom a obetnými darmi si pripomenuli slávnosť svätého Huberta.

Svätohubertovská svätá omša sa slávila v rímskokatolickom kostole Božského Srdca Ježišovho za účasti kňazov rímskokatolickej a greckokatolickej cirkvi. Slávnosť takého charakteru  sa v histórií obce  konala prvýkrát. 

Po skončení svätej omše sa v sále kultúrneho domu konal slávnostný obed za účastí zástupcov rímskokatolickej a greckokatrolíckej cirkvi, poslancov obecného zastupiteľstva obce Chotča a pozvaných hosti.