Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie podporyz Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Regionálna zmluva o dodávke tovaru Odb.: Obec Chotča
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Environmentálny fond
98176.00 €
,,DOM SMÚTKU - rekonštrukcia objektu" Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
68507.06 €
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-027/2020 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chotča v roku 2020 Odb.: Športový klub Chotča
Dod.: Obec Chotča
1750.00 €
"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" Odb.: Obec Chotča
Dod.: CONROOF s.r.o.
36049.08 €
,,Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Chotča - II. etapa" Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
22613.33 €
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Výskumný ústav vodného hospodárstva
0.00 €
Ťažba, prerezávka a približovanie drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: FOREST & WOOD s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia budovy ŠK Chotča - Hlavná budova Odb.: Obec Chotča
Dod.: CONROOF s.r.o.
19060.12 €
Rekonštrukcia budovy zázemia v areáli futbalového štadióna Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ,,Zateplenie budovy základnej školy" Odb.: Obec Chotča
Dod.: CONROOF s.r.o.
103320.18 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chotča v roku 2020 Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť sv.Petra a Pavla
Dod.: Obec Chotča
1000.00 €
Poskytnutiedotácie z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie vybavenia DHZO Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Chotča
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28537.77 €
dodatok č.2 k zmluve o dielo Odb.: Obec Chotča
Dod.: GDPR Slovakia s. r. o.
0.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Chotča
Dod.: Zahrajme sa s.r.o.
8904.00 €
Predaj použitej zámkovej dlažby Odb.: Mária Gojdičová
Dod.: Obec Chotča
12.00 €
Predaj: 2- nápravový nákladný príves Odb.: Zdenko Mikula
Dod.: Obec Chotča
350.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
0.00 €
Zmluva na odohranie plesu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Kapela Medium z Čirča
600.00 €
Dôveryhodné služby Odb.: Obec Chotča
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodaní služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: Marek Čakurda
0.00 €
rekonštrukcia kuchyne ZŠ Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ján Cviklik
0.00 €
kamerový systém Odb.: Obec Chotča
Dod.: Stanislav Šarak
0.00 €
Poskytovanie služby "Periskop pre riaditeľov škôl" prostredníctvom online informačného portálu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
0.00 €
Zateplenie budovy základnej školy Odb.: Obec Chotča
Dod.: CONROOF s.r.o.
209453.27 €
audítorské overenie Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
Vytvorenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Základná škola
0.00 €
Poskytnutie dotácie na "Detské ihrisko Chotča" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3500.00 €
Poskytnutie dotácie pre Dhz Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Vypracovanie žiadosti na detské ihriska Odb.: Obec Chotča
Dod.: PhDr.Miroslav Turčan
400.00 €
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Výchovno-vzdelávacia,záujmová činnosť detí Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
2743.40 €
Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
31150.16 €
Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25000.00 €
nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Rímskokatolicka farnosť Najsvätejšie Tela Pána
6.10 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť sv.Petra a Pavla
Dod.: Obec Chotča
1200.00 €
Poskytnutie NFP na rekonštrukciu Domu smútku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
65052.80 €
Riadenie projektu - externý manažment Odb.: Obec Chotča
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi - §50j Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
KSB- úpravy plôch a priestranstiev Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
49313.23 €
auditorské overenie správnosti s úplnosti RÚZ Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
Poskytovanie služby zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Odb.: Obec Chotča
Dod.: GDPR Slovakia s. r. o.
0.00 €
výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
14318.54 €
Ťažba, prerezávka a približovanie drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: Tomáš Jacečko
0.00 €
kúpa pozemku o výmere 6,0 m2 z pôvodnej parcely KN C 21/2 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
30.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Poskytovanie výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1801.08 €
kúpa spoluvlastníckeho podielu 1/2 nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jaroslav Fiľarský a Veronika Fiľarská
95.00 €
prenájom časti pozemku Odb.: O2 Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prechod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce v zmysle § 2d zákona č. 138/1991 Zb Odb.: Obec Chotča
Dod.: SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Natur-Pack, a. s.
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnavateľovi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Dohoda o aplikácií § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána
Dod.: Obec Chotča
1000.00 €
Dom smútku - rekonštrukcia objektu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX, s.r.o.
72183.90 €
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie - DS Odb.: Obec Chotča
Dod.: A3C s. r. o.
6767.00 €
dočasné užívanie pozemku na parcele KN-E č.791 Odb.: O2 Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
1200.00 €
Dodávka plynu pre MŠ a ZŠ Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Chotča - vykurovanie, plynofikácia OPZ Odb.: Obec Chotča
Dod.: INŠTALCOMP, s. r. o.
28552.49 €
Monografia obce Chotča Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mgr. Ľuboslav Šmajda
0.00 €
ťažba dreva v obecných lesoch Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
0.00 €
Zastávkový pruh v obci Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
9336.17 €
odber biologicky rozložiteľného kuchyn. odpadu Odb.: Obec Chotča
Dod.: JRK Waste Management s. r. o.
11.50 €
dodanie el. kompostovacieho zariadenia Odb.: Obec Chotča
Dod.: JRK Waste Management s. r. o.
1380.00 €
poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1900.80 €
Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
realizácia činnosti prostredníctvom občanov v HN Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Poskytovanie služby systémovej podpory Odb.: Obec Chotča
Dod.: TOPSET Soluionxs s.r.o.
0.00 €
Pripojenie obecného úradu do informačného sytému Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
1.00 €
kúpa osobného motorového vozidla Odb.: Obec Chotča
Dod.: Stanislava Palkociová Autobazar AUTO-HAND
3900.00 €
Predaj nákladného prívesu Odb.: Lucjan Lodziňski
Dod.: Obec Chotča
300.00 €
audítorské overenie riadnej ročnej účtovnej závierky Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: VOSPOL, s. r. o.
Dod.: Obec Chotča
1.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Chotča
Dod.: H+EKO,spol. s r.o. Košice
0.00 €
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
Ťažba dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
0.00 €
Kúpa pozemku od podielového spoluvlastníka Odb.: Obec Chotča
Dod.: Oľga Bujdošová
924.75 €
záložné právo Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
0.00 €
Výkop hrobu Odb.: Obec Chotča
Dod.: Jozef Fiľarský Kamenárske práce
0.00 €
Poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
1695.10 €
Vymedzenie pravných vzťahov medzi Používateľom a Poskytovateľom Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Realizácia činnosti občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Povinnosť účastníkov dohody pri výkone MOS Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
19500.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
186460.00 €
prenájom zariadenia - LED žiarovka Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská energetika , a. s.
0.00 €
poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Mesto Stropkov
693.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Ján Barvirčák
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Rastislav Hančák
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Nikolaj Jarmoljuk
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Jozef Mulík
Dod.: Obec Chotča
0.00 €
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0.00 €
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
435070.00 €
Zriadenie záložného práva pre stavby a pozemky Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
621541.17 €
Zmluva o prevode nehnuteľnosti - bytovky č.189 a 190 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Ťažba dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: TY a JA
13.00 €
Tepelná izolácia stropu učebne ZŠ Odb.: Obec Chotča
Dod.: Viktor Bujdoš
1457.10 €
audítorske overenie RÚZ za rok 2014 Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1200.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Vykonávanie služby spočívajúcu v ťažbe dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: ARTURAS
0.00 €
Predaj nákladného motorového vozidla na ND Odb.: Marek LEHET
Dod.: Obec Chotča
1000.00 €
Vykonávanie činnosti PZS Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ing. Branislav Duleba
15.00 €
Usmerňovanie pri prevádzkovaní pohrebísk Odb.: Obec Chotča
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Výpožička komposterov Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
0.00 €
evidencia pohrebísk Odb.: Obec Chotča
Dod.: Milan Groško - MGP
290.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Chotča
Dod.: webex media, s. r. o.
348.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Pracovná činnosť občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €
aktivačná činnosť formou malých obecných služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: UPSVaR - Úrad práce ,soc.veci a rodiny Stropkov
0.00 €