Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekt pozemkových úprav

 29.05.2015

Projekt  pozemkových úprav

I N F O R M Á C I A

o realizácii prípravného konania pozemkových úprav v katastrálnom území Chotča.

     Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, ako správny orgán v oblasti pozemkových úprav začal v spolupráci so samosprávou Obce Chotča prípravné konanie smerujúce k realizácii Projektu pozemkových úprav ( ďalej len „ PPÚ“ ) v katastrálnom území Chotča.

Dôvody pre vykonanie pozemkových úprav sú nasledovné:

·      veľká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva,

·      neúplnosť a nedokonalosť evidencie v pozemkovej knihe a ďalších evidenčných                    systémoch,

·      odlúčenie prevažnej väčšiny vlastníkov pôdy od predmetu ich vlastníctva,

·      skutočnosť, že vlastníci pozemkov a hmotného majetku spojeného s pozemkami                    nemôžu reálne pristúpiť k vysporiadaniu vzájomných pomerov,

·      nefunkčný trh s pôdou,

·      komplikácie v oblasti pozemkových daní,

·      neúmerné komplikácie pri investičnej výstavbe,

·      problémy v podnikaní v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

   Základným a jediným komplexným nástrojom na usporiadanie pozemkového vlastníctva a odstránenie týchto problémov sú POZEMKOVÉ ÚPRAVY.

Pod pozemkovými úpravami rozumieme:

·      zisťovanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom,

·      sceľovanie, parceláciu, usporiadanie a rozmiestňovanie jednotlivých druhov                          pozemkov,

·      arondáciu (vyrovnávanie) hraníc, optimalizáciu tvaru,

·      sprístupnenie všetkých pozemkov.

    S tým súvisí aj výkon právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu, zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde.

Pozemkovými úpravami sa predovšetkým:

·      prekoná vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

·      odstránia nedostatky v evidencii pozemkov,

·      zníži sa veľký počet spoluvlastníckych podielov k pozemkom,

·      položí sa základ pre ďalší rozvoj vidieka,

·      vytvoria sa podmienky pre trh s pôdou,

·      vyrieši prístup vlastníkov k vlastným pozemkom,

·      zastaví proces drobenia pozemkového vlastníctva.

     Hlavným cieľom pozemkových úprav je optimálne usporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia, racionálne usporiadanie a využívanie poľnohospodárskej pôdy, ale najmä zabezpečenie a ochrana vlastníckych práv k pôde.

     Všetky kroky v oblasti pozemkových úprav preto smerujú k vytvoreniu takej poľnohospodárskej krajiny, ktorá bude predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

V rámci prípravného konania doposiaľ:

1,      Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor informoval obecné zastupiteľstvo                   o možnostiach realizácie projektu PPÚ Chotča – výstupom je výpis z uznesenia s kladným          stanoviskom obce,

2,      určil spolu s Obcou Chotča predpokladaný obvod projektu,

3,      zabezpečil od Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o ŽP určenie stupňa                      ekologickej stability,

4,      získal súhlas Slovenského pozemkového fondu s vykonaním pozemkových úprav                        v katastrálnom území Chotča,

5,      získal podklady o existujúcich sieťach od dotknutých organizácií (SPP, Telekom, VSE,                atď...),

6,      v spolupráci s katastrálnym odborom OÚ zistil stav podkladov katastra nehnuteľností                   v katastrálnom území Chotča,

7,      zriadil komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav.

V nasledujúcom období sa v rámci prípravného konania predpokladá:

1,      Vykonanie prieskumu záujmu medzi vlastníkmi v predpokladanom obvode projektu (v                spolupráci so samosprávou prostredníctvom anketových lístkov),

2,      vyhodnotenie prieskumu záujmu,

3,      prostredníctvom komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav                    určenie definitívneho obvodu projektu, 

4,      spracovanie elaborátu prípravného konania ako podklad pre výberové konanie,

5,      predloženie elaborátu na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalšie informácie týkajúce sa pozemkových úprav:

     V okrese Stropkov sú realizované a ukončené projekty pozemkových úprav v katastrálnych územiach Potoky, Vislava a Miňovce. Pred ukončením je projekt pozemkových úprav Šandal.

     Realizácia projektu predpokladá pomerne veľkú mieru účasti samosprávy a vlastníkov pri spracovaní projektu.

     Z tohto dôvodu Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a Obec Chotča privítajú návrhy vlastníkov pozemkov, užívateľov pôdy, prípadne samosprávy počas prípravného konania, ktoré napomôžu určeniu obvodu projektu, určeniu pozemkov, ktorých sa pozemkové úpravy nedotknú alebo iné podnety smerujúce ku kvalitnej príprave projektu.

     Celý proces projektu Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor realizuje v úzkej súčinnosti so združením účastníkom pozemkových úprav. Združenie je zastúpené voleným predstavenstvom, ktorého členmi sú vlastníci pozemkov a užívatelia pôdy. Všetky dôležité dokumenty a etapy projektu sú vopred konzultované s predstavenstvom. Týmto je zaručená vysoká miera kontroly zo strany vlastníkov pozemkov.   

Kontakt pre podnety týkajúce sa pripravovaného Projektu pozemkových úprav Chotča:

Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor

Športová 2

091 01 Stropkov

kancelária č. 11 – Mgr. Roman Kudič

tel.: 054 475 57 27

email: Roman.Kudic@minv.sk


Zoznam aktualít: