Samospráva

Adresa:

Obec Chotča
Chotča 3, 090 21 Chotča

+421 54 742 27 74
obec@chotca.sk

Starosta:

 • Vladimír Čač

Zástupca:

 • Ján Moravec

Poslanci OZ:

 • Bc. Erika  Bujdošová
 • Viktor  Bujdoš
 • Darina Rudyová
 • Ján  Moravec
 • Ján Kordoš
 • Mgr. Matúš Gojdič
 • Bc. Stanislav Šarak

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva:

1. Komisia finančno - stavebná a správy majetku:

 • Ján Moravec - predseda komisie  
 • Bc. Stanislav Šarak - člen komisie          
 • Ján Kordoš - člen komisie
 • Viktor Bujdoš - člen komisie

2. Komisia na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku

a) životného prostredia:

 • Darina Rudyová - predsedníčka komisie  
 • Viktor Bujdoš - člen komisie          
 • Mgr. Matúš Gojdič - člen komisie
 • Ján Kordoš - člen komisie

3.  Komisia pre školstvo, mládež, šport,  a kultúru :

 • Bc. Erika Bujdošová - predsedníčka komisie
 • Ján Moravec - člen komisie
 • Darina Rudyová - členka komisie
 • Ján Kordoš - člen komisie

 4. Komisia pre lesné hospodárstvo:

 • Ján Kordoš - predseda komisie
 • Ján Moravec - člen komisie
 • Mgr. Matúš Gojdič - člen komisie​
 • Bc. Stanislav Šarak - člen komisie


P o v e r e n i e

poslancov obecného zastupiteľstva  konkrétnymi úlohami a osobnou zodpovednosťou

Bc. Erika Bujdošová - starostlivosť o ženy, MŠ a ZŠ a zodpovednosť za činnosť na úseku kultúry

Viktor Bujdoš - starostlivosť o mládež, rozvoj športu a požiarnej ochrany v obci a správa rímskokatolíckeho cintorína

Darina Rudyová - kontakt s kurátorskými zbormi a správcami rímskokatolíckej a gréckokalíckej cirkvi a starostlivosť o kaplnky v katastri obce

Ján Kordoš - starostlivosť o obecné lesy, kontakt s poľovníckym združením Vysoká hora  a rozvoj športu 

Mgr. Matúš Gojdič - prehlbovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami v obci , starostlivosť o Dom nádeje

Bc. Stanislav Šarak  - starostlivosť o komunálny odpad, riešenie likvidácie divokých  skládok  komunálneho odpadu, úprava verejných priestranstiev  v obci a správa gréckokatolíckeho cintorína

Bankové spojenie: VUB a. s.
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000  2122 5612

ŠKOLA:

+421 54 742 2702

Materská škola Chotča:  riaditeľka -  Mgr. Dagmara Hančaková
Základná škola  Chotča: riaditeľka - Mgr. Ľubica  Bujdošová - +421 949 614 214

Kompetencie:
Obec Chotča je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a mzdová učtáreň  pre obec Chotča sú zriadené na:

Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnej Olšave so sídlom v Stropkove, Hlavná 7, 091 0 . 

+421 54 4795 699 – stavebný úrad, Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
regrutova@zoznam.sk
petrickova.vlasta@centrum.sk

+421 54 7422 840 - mzdová učtáreň, Mária Džupinová
marienka10000@gmail.com