SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Finančná správa a obchodná činnosť

 23.08.2022

ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ  
Poplatok za: Cena poplatku:
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

6,5€

1,5€

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení    
1. na každú voľnú živnosť
5€
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15€
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3€
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3€

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

6€
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6€
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3€
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4€
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 6€
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 6€
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe  20€
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 100€
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3€
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5€
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3€

Zoznam aktualít: