Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:

 • Bc. Erika  Bujdošová
 • Viktor  Bujdoš
 • Ján  Kordoš
 • Ján  Moravec
 • Darina  Rudyová
 • Mgr. Matúš Gojdič
 • Bc. Stanislav Šarak

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva:

1. Komisia finančno - stavebná a správy majetku:

 • Ján Moravec - predseda komisie  
 • Bc. Stanislav Šarak - člen komisie          
 • Ján Kordoš - člen komisie
 • Viktor Bujdoš - člen komisie

2. Komisia na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a vybavovania sťažnosti

a) životného prostredia:

 • Darina Rudyová - predsedníčka komisie  
 • Viktor Bujdoš - člen komisie          
 • Mgr. Matúš Gojdič - člen komisie
 • Ján Kordoš - člen komisie

3.  Komisia pre školstvo, mládež, šport,  a kultúru :

 • Bc. Erika Bujdošová - predsedníčka komisie
 • Ján Moravec - člen komisie
 • Darina Rudyová - členka komisie
 • Ján Kordoš - člen komisie

 4. Komisia pre lesné hospodárstvo:

 • Ján Kordoš - predseda komisie 
 • Ján Moravec - člen komisie​
 • Mgr. Matúš Gojdič - člen komisie
 • Bc. Stanislav Šarak - člen komisie

P o v e r e n i e

poslancov obecného zastupiteľstva  konkrétnymi úlohami a osobnou zodpovednosťou

Bc. Erika Bujdošová - starostlivosť o ženy, MŠ a ZŠ a zodpovednosť za činnosť na úseku kultúry

Viktor Bujdoš - starostlivosť o mládež, rozvoj športu, požiarnej ochrany v obci a správa rímskokatolíckeho cintorína

Darina Rudyová - kontakt s kurátorskými zbormi a správcami rímskokatolíckej a gréckokalíckej cirkvi a starostlivosť o kaplnky v katastri obce

Ján Kordoš - starostlivosť o obecné lesy, kontakt s poľovníckym združením Vysoká hora a rozvoj športu 

Mgr. Matúš Gojdič - prehlbovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami v obci a starostlivosť o Dom nádeje

Bc. Stanislav Šarak - starostlivosť o komunálny odpad, riešenie likvidácie divokých  skládok  komunálneho odpadu, úprava verejných priestranstiev  v obci a správa gréckokatolíckeho cintorína

Bankové spojenie: VUB a. s. 
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000  2122 5612

ŠKOLA:

+421 54 742 2702

Materská škola Chotča:  riaditeľka -  Mgr. Dagmara Hančáková - +421 908 340 033
Základná škola  Chotča: riaditeľka - Mgr. Ľubica  Bujdošová - +421 949 614 214

Kompetencie:
Obec Chotča je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a mzdová učtáreň  pre obec Chotča sú zriadené na:

Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnej Olšave so sídlom v Stropkove, Hlavná 7, 091 0 . 

+421 54 4795 699 – stavebný úrad, Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
regrutova@zoznam.sk
petrickova.vlasta@centrum.sk

+421 54 7422 840 - mzdová učtáreň, Mária Džupinová
marienka10000@gmail.com

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.