SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Ochrana lesov pred požiarmi

 26.03.2018

Vážení občania !

Po období relatívneho kľudu  znova nastáva čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

Z priebežných výsledkov požiarovosti za obdobie roku 2017, ktoré sú súčasťou vyhodnotení predložených KR HaZZ a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR vyplýva, že na území Slovenskej republiky bolo zaevidovaných 162 lesných požiarov (v roku 2016 bolo zaevidovaných 136 požiarov). Pri týchto požiaroch nebola žiadna usmrtená osoba ale 1 osoba bola zranená.

V porovnaní s minulým rokom došlo pri lesných požiaroch k nárastu počtu lesných požiarov o 36 prípadov. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 410 330 €. V porovnaní s rokom 2016, kedy bola výška priamych škôd 313 665 € došlo k nárastu spôsobených priamych škôd o 96 665 €.

V okrese Svidník v roku 2017 boli zaevidované 2 požiare v lesnom hospodárstve s výškou škody 50,-€ a pričom boli uchránené hodnoty vo výške 1000,-€ (2 nezistená príčina požiaru).

V okrese Stropkov v roku 2017 bol zaevidovaný 3 požiar v lesnom hospodárstve s výškou  priamej škody 40000,-€ (Požiar na lesnom stroji, 2 nezistená príčina požiaru), pričom boli uchránené hodnoty v sume 10000,-€.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru. Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch marec, apríl a v období zvýšeného požiarneho nebezpečenstva v čase sucha - august a september.

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory - sucho, vietor, stav vegetácie - množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka - vypaľovanie trávnatých porastov, zakladanie ohňa v prírode, prázdninové obdobie, turistika a fajčenie.  

     Preto pri výrobných činnostiach a prechádzkach v prírode mame počínať si tak, aby sme sami nespôsobili príčinu vzniku požiaru, dodržiavali zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, dodržiavali zásady  požiarnej bezpečnosti v čase  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a mať na zreteli zákaz vypaľovať  porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Pokarhanie alebo pokutu do 331,-€ môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

     Vážení občania, veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín  školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát a svojim konaním prispejete k aktívnej ochrane prírodných hodnôt a životného prostredia.

OR HaZZ vo Svidníku                                                                                          Oddelenie požiarnej prevencie