SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Výberové konanie na funkciu lesného hospodára obce

 02.02.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie lesného 

odborného hospodára obce Chotča.

Kvalifikačné predpoklady, zoznam dokladov ktoré predkladá kandidát do výberového konania :

- prihláška do výberového konania 

- platné osvedčenie na Odborného lesného hospodára 

- prax minimálne 5 rokov v lesníckych činnostiach

- praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činnosti s povinosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 zákona č.326/2005 po dosiahnutí príslušného vzdelania. 

- profesionálny životopis 

- fotokópia dokladu o najvýššom dosiahnutom vzdelaní

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a dokladov

Dátum a miesto podania žiadosti :

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.2.2019 do 12:00 hod. na adresu: Obec Chotča, Chotča 3, 09021 s označením obálky : Neotvárať - ,, Výberové konanie - odborný lesný hospodár. "

Dokumenty je potrebné doručiť osobne alebo poštovou prepravou.

Termín a miesto výberového konania sa stanovuje  na 01.03.2019 o 17:00 hod. na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Pozvánka na výberové konanie sa jednotlivým uchádzačom nebude zasielať.

V Chotči 01.02.2019