SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Výberové konanie- ťažba a približovanie drevnej hmoty

 17.06.2019

Vec: Predloženie cenovej ponuky na ťažbu a priblíženie drevnej hmoty

         Predmetom cenovej ponuky je rubná ťažba, spracovanie kalamitného porastu,

 približovanie drevnej hmoty, výroba metrovice, nakládka  metrovice a zloženie metrovice u zákazníka.

          Rubná ťažba bude prebiehať v poraste č. 403A11 a 424A11 v obecných lesoch, ktoré sú vo vlastníctve obce Chotča.Prednostne

sa bude ťažiť kalamita v porastoch 400A11 a 401A11,ktorú je nutné čo najskôr spracovať. Miestom priblíženia drevnej hmoty bude

skládka na Revakových lúkach a pod Radivojom. Dovoz drevnej hmoty pre zákazníka – 10 prm bude iba pre občanov obce Chotča.

    Preto Vás  žiadam o predloženie cenovej ponuky, v ktorej žiadam, aby jej obsahom bolo:

-  ťažba a priblíženie v ....   €/m3

-  výroba  metrovice  v ....   €/prm

-  predloženie cenovej ponuky na pestovný výkon, prečistka - vo výmere cca. 7 ha

-  uhadzovanie (uviesť spôsob)  ....   €/ha

-  zalesňovanie ...   €/ks

-  nakládka, dovoz a zloženie metrovice u zákazníka -      €/prm

-  pomenovať  spôsob riešenia výroby a dopravy metrovice – vlastným silami resp.  

  dodávateľsky.

- osvedčenie ktoré oprávňuje vykonávanie ťažobných prác.

- adekvátne strojové a personálne zabezpečenie, ktoré zaručí dosiahnutie dohodnutého času

  vyťaženia drevnej hmoty.

- súhlas so zmluvou na vykonanie prác podľa požiadaviek objednávateľa.

- čestné prehlásenie, že nie je resp. že je platcom DPH .      

Bližšie informácie o podmienkach Vám podá lesný odborný hospodár pán Ing.Martin Hanák.

Cenové ponuky žiadam predložiť do 21.06.2019 do 14:00 hod. na Obecný úrad Chotča

v zalepenej obálke označenej  ,,Výberové konanie na ťažbu a priblíženie drevnej hmoty“.

S pozdravom                                                                          Vladimír Čač

                                                                                               starosta obce