SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Trvalé označenie psa

 25.09.2018

  OBEC  CHOTČA , CHOTČA  č. 3 , 090 21  CHOTČA

O Z N A M E N I E

    Obec Chotča v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

 - zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o

    veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou

    vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

- a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri

  spoločenských zvierat

-  Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa

    podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších

    predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019;

-  to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza

   do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre

   zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.

     Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

    Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9. Z

V Chotči 25.09.2018

                                                                          

                                                                                            Ing. Jozef   SEMAN

                                                                                                      starosta obce

Tel. č.: 054 742 2774        web: chotca.sk      email: chotca@stonline.sk     IČO: 00 330 507