SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2018

 30.01.2018

Vážení občania,

     Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42l/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania
obyvateťstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
     V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej'ochrany v zneni neskorších predpisov na zaklade požiadaviek právnických osôb
prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb bude
preskúšanie ptevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2018
vykonané v nižšie uvedených termínoch.
    Akustické preskúšanie sirén je potrebné vykonať dvojminútovým stálym tónom po
predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov. Jednotný čas preskúšania je o 12.00 hod. v nižšie uvedených
termínoch.
   So súhlasom sekcie krízového riadenia MV SR je sirény možné preskúšať v rámci
vykonávania plánovaného objektového cvičenia. Právnické osoby sú povinné vopred informovať
obyvateľstvo prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
    Preskúšanie ptevádzkyschopnosti varovnej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany
vykonať v roku 2018 v týchto termínoch:
l2.január.  O9.február,  O9.marec,  l3.apríl,  ll.máj, 08.jún, 13.júl, l0.august, l4.september, l2.október O9.november  a  l4.december  2018.